Skip to main content
Til toppen

Standard salgsvilkår

1. INNLEDING


Definisjoner: Med begrepet selger menes Teknikk AS. Med begrepet kjøper menes et foretak som har en kontrakt med selger om kjøp av varer. Med begrepet varer menes de produktene som selges. Med begrepet kontrakt menes en bindende avtale om salg av varer. Betingelsene gjelder i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig avtale. Disse alminnelige salgsbetingelsene gjelder for leveranser fra selger dersom ikke annet er særskilt avtalt.


2. LEVERING, RISIKOOVERGANG


2.1 Leveransen


Varen skal leveres i samsvar med avtalte spesifikasjoner. Kjøperen er ansvarlig for at varen tilfredsstiller sitt behov. Brukt utstyr selges i den stand de befinner seg, jf. kjøpsloven § 19.

2.2 Leveringstidspunkt


Levering skal skje til avtalt tid. Hvis kjøperen unnlater å ta imot eller hente varen på den avtalte dagen er han under enhver omstendighet forpliktet til å betale avtalt vederlag som om levering hadde skjedd.


2.3 Leveringsbetingelser


Leveringsbetingelsene er FCA selgers lager (INCOTERMS 2020).


2.4 Risikoovergang


Risikoen for leveransen går over til kjøperen når godset er lastet på transportmiddel på selgers lager.


2.5 Emballasje


Emballasje, paller og pallekarmer tilkommer i tillegg til det som fremkommer på ordrebekreftelse


3. FORSINKELSE


Dersom selger ikke er i stand til å levere i henhold til avtalt tid, skal selger innen rimelig tid meddele kjøper dette, samt angi når leveransen vil finne sted. Selger plikter kun å erstatte de merkostnader som påløper som følge av forsinkelsen i den utstrekning disse kunne vært unngått dersom selger hadde vært varslet i tide. Erstatningen begrenser seg til 10 % av prisen for den forsinkede leveransen. Dersom Selger ikke leverer innen den fastsatte nye fristen og dette ikke skyldes forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter forutgående skriftlig varsel heve avtalen. Hevingen kan bare omfatte varene/mengden som kjøper ikke kan nyttiggjøre seg på grunn av forsinkelsen.
Krav fra kjøperen i anledning selgerens forsinkelse utover det som her fremkommer er utelukket, med mindre Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Selgeren hefter ikke for forhold som omfattes av punkt 7 om force majeure.


4. BETALING


4.1 Justering av avtalt pris


Dersom selger skal levere varer som ikke befinner seg i Norge på tidspunktet for bestilling, kan selger forut for levering kreve oppregulering av avtalt pris tilsvarende valutaendringer. Dette gjelder også ved prisendringer fra grossist eller produsent.

 

4.2 Tidspunkt for betaling


Kjøpesummen forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato hvis ikke betaling skjer kontant. Innsigelser mot fakturaen må fremsettes senest 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper renter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling.


4.3 Salgspant


Selger har salgspant i de leverte varer for kjøpesummen med tillegg av evt. renter, utlegg og omkostninger. Inntil fullt oppgjør har funnet sted er kjøperen uberettiget til å råde faktisk eller rettslig over gjenstanden, på en måte som forringer gjenstandenes verdi eller selgerens deknings- adgang, jf. panteloven§§ 3-14 til 3-22. Hvis kunde ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser er selger berettiget til å ta tilbake produkter beheftet med salgspant.


5. MANGLER OG REKLAMASJON


5.1 Undersøkelsesplikt og reklamasjon


Kjøperen plikter å undersøke varen ved levering. Eventuelle reklamasjoner må skje skriftlig og beskrive forholdene det reklameres på. Reklamasjonen må fremsettes senest fem virkedager etter risikoen for leveransen er gått over til kjøper. I motsatt fall anses kjøperen å ha akseptert leveransen.
Dersom kjøperen har reklamert og det viser seg ikke å foreligge mangel som selger svarer for, har selger rett til kompensasjon for det arbeidet og de kostnader reklamasjonen har påført ham. Selgeren svarer under enhver omstendighet ikke for mangler som skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje, elde eller forhold som skyldes kjøper.


5.2 Ansvar i tid


Selgerens ansvar omfatter mangler ved varen som viser seg i løpet av ett år fra den dag varen ble levert. Dersom selger har utbedret eller utskiftet mangelen eller varen, gjelder ettårsfristen fra det tidspunktet slik retting ble foretatt. Selgerens mangelansvar strekker seg uansett ikke for noen del av varen lenger enn 2 år etter den opprinnelige leveringen.


5.3 Selgers utbedringsrett og plikt


Dersom leveransen avviker fra det som er avtalt og det er reklamert i henhold til pkt. 5.1 og 5.2, plikter selger for egen regning å avhjelpe de kontraktsmessige mangler ved utbedring eller utskiftning.


5.4 Kjøperens hevingsrett ved mangler


Dersom selger ikke innen rimelig tid har avhjulpet mangel, kan kjøper etter forutgående skriftlig varsel med en rimelig frist for endelig oppfyllelse, heve kjøpet dersom mangelen etter utløpet av tilleggsfristen er vesentlig.


5.5 Ansvarsbegrensning


Selger svarer bare for mangler ved leveransen. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte produksjonstap, eller skade som varen har forvoldt person eller formuesgoder. Selger hefter ikke for forhold som omfattes av punkt 7 om force majeure. Selger har intet ansvar for skade forvoldt av varen a) på fast eiendom eller løsøre eller konsekvenser av slik skade dersom skaden inntreffer mens varen er i kjøperens besittelse, b) på produkter fremstilt av kjøperen eller på produkter der kjøperens produkter inngår. I den utstrekning Selger skulle bli pålagt slikt ansvar i forhold til tredjemann plikter kjøperen å holde selger skadesløs.

 

6. RETUR AV VARER


Varer med holdbarhetsdato, varer som er ømfintlige overfor fuktighet og frost samt skaff- og bestillingsvarer tas ikke i retur. Varer kan kun returneres etter forutgående avtale med selger og i ubrutt emballasje. Dersom årsaken til returen ikke skyldes feil fra selgerens side, vil kreditnotaen være på 85 % av varens fakturaverdi. Retur med netto krediteringsverdi under kr 1 000,- krediteres ikke. Omkostninger forbundet med transport til selgerens lager samt eventuelle skader på varene dekkes av kjøperen. Eventuelle returer må være skriftlig avtalt med selgeren på forhånd.


7. FORCE MAJEURE


Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.
Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.


8. TVISTER


Tvister som oppstår i forbindelse med forretningsforholdet skal avgjøres etter norsk rett av den alminnelige domstolen ved selgers verneting.
 

Følg oss
Min side