Skip to main content
Til toppen

Standard leievilkår

1. Innledning

Definisjoner: Med begrepet Utleier menes Teknikk AS. Med begrepet Leietaker menes et foretak som har en kontrakt med Utleier. Med begrepet Utstyr menes produktene som leies ut. Med begrepet Kontrakt menes en skriftlig avtale om leie av Utstyr  eller en akseptert ordrebekreftelse. Betingelsene gjelder i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig avtale.


2. Tilbud


Alle tilbud suppleres med en skriftlig bekreftelse/avtale

 

3. Prosjektering


Der utleier forestår tekniske beregninger, annen prosjektering eller byggteknisk rådgivning følger erstatningsansvaret av bestemmelsene i NS 8401 og NS 8402. Utleier hefter ikke for forhold som omfattes av punkt 19 om force majeure. Leietaker har risikoen for feil i de opplysninger som gis utleier som grunnlag for prosjekteringen. Alle utleiers tegninger og beregninger forutsetter riktig bruk av utleiers utstyr. Angitte mål og vekter, tegninger og skisser gjelder kun som informasjon hvis ikke annet er spesielt angitt. Prosjekteringstjenester og tegninger faktureres etter gjeldende timesatser.

 

4. Forbehold om tilgang og supplering av utstyr


Inntil endelig kontrakt foreligger, tar utleier forbehold om at et eller flere av produktene i den aktuelle leieperioden kan være utleid. Dette gjelder også ved volumavvik og etterbestilling av utstyr utover det som er avtalt i kontrakten.

 

5. Erstatningsansvar


I tillegg til bestemmelsen i punkt 3 foran, gjelder følgende: Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte produksjonstap, eller skade som leieobjektet har forvoldt person eller formuesgoder. Det gjelder likevel ikke dersom tapet er pådratt som følge av utleieren har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Utleier hefter ikke for forhold som omfattes av punkt 19 om force majeure. Krav fra leietakeren utover det som fremkommer her er utelukket. 

 

6. Forsinkelse


Dersom en vesentlig del av en leveranser ikke kan utleveres til avtalt tid skal leietakeren innen rimelig tid varsles om dette. Forsinkelsens årsak samt tidspunkt for når levering kan påregnes skal angis. Ved vesentlig forsinkelse har leietakeren, etter  orutgående skriftlig varsel og med rimelig frist til endelig oppfyllelse fra utleier, rett til å heve leieavtalen for den gjenståendeleieperioden. Utleier hefter ikke for forhold som omfattes av punkt 19 om force majeure. Krav fra leietakeren i anledning  utleiers forsinkelse utover det som her fremkommer er utelukket.

 

7. Levering og risikoovergang


Utstyret leveres FCA utleiers lager (Incoterms 2020). Leietaker er pliktig til å stille med hjelp og materiell for lossing ved levering og lasting ved retur av utstyr. Transport til og fra utleiers lager skjer for leietakers regning og risiko, selv når det er avtalt at utleier skal besørge transporten.

 

8. Leieberegning


Leietiden beregnes f.o.m dagen utleid utstyr kontraktsmessig er avtalt. Leietiden løper til og med den dag utstyret er levert tilbake til utleiers lager. Ved leie av utstyr påløper i tillegg en kostnad for rigg som er en prosentsats av veiledende prisliste for utstyret. Vi forbeholder oss retten til å fakturere en minimumssum for rigg. Ved manglende avhenting av bestilt utstyr anses kontrakten for opphørt først ved skriftlig avbestilling. Utleier har da rett til å kreve kostnad for rigg, og leie for perioden  fram til avbestillingen.

Hvis leietaker er mer en 14 dager forsinket med å hente utstyret, har utleier rett til å kansellere kontrakten. Utleier har rett til å kreve kostnad for rigg og leie fram til kontrakten er kansellert.

Leietaker plikter å melde om forsinkelse av retur av utstyret senest 2 uker før kontraktens utløp.

 

9. Reklamasjon


Leietaker må reklamere skriftlig på mottatt forsendelse av utstyr senest 3 virkedager etter mottakelsen av utstyr. Reklamasjonen må spesifisere alle mangler og feil på utstyr. I motsatt fall anses leieobjektet som akseptert uten mangler.

 

10. Fakturering - Betalingsbetingelser


Leien beregnes pr. kalenderdag og faktureres månedlig. Leien forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Innsigelser mot fakturaen må fremsettes senest 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper renter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling.

 

11. Forsikring


I perioden hvor risikoen for det utleide materiellet ligger på leietakeren plikter leietakeren å fullverdiforsikre leieobjektet. Slik forsikring må være brakt i stand før avtalt leveringstidspunkt. Utleier kan kreve at leietaker oversender kopi av forsikringspolise som dokumenterer slik forsikringsdekning.

 

12. Varsel om retur av utstyr


Returtidspunkt skal varsles skriftlig til returteknikk@lovenskiold.no senest 3 virkedager før returdato. Dersom slikt varsel ikke er gitt kan utleier kreve gebyrer, samt dekket merkostnadene en uanmeldt retur medfører. Utleier har i slike tilfeller også rett til å avvise returen dersom utleier ikke har anledning til å motta materiellet.

 

13. Retur av utstyr


Leier og utleier forplikter seg til å telle utstyr ved ut- og innleveringer. Leietaker skal skrive korrekte returlister som følger forsendelsen ved tilbakelevering. Dersom returlister mangler fra kunden, legges utelukkende utleiers opptelling og vurdering til grunn. Manglende utstyr faktureres leietaker. Alt materiell skal returneres i den stand det var ved utlevering. Rengjøring og reparasjon av returnert utstyr belastes leietaker, etter gjeldende prisliste. For forsikringsordningen RentalPlus, se egne vilkår.
Utstyr som er skadet ved retur og som ikke lar seg reparere, skilles ut som vrak. Leietaker varsles skriftlig om vraket med en faktura, og kan inspisere det vrakede utstyret innen 7 virkedager fra fakturadato. Deretter vil vraket bli kastet.

 

14. Pakking og stabling


Ved retur skal utstyret være sikkert pakket og stablet på kjøretøy. Der utleier har beskrevet pakkeregler, skal disse følges. Ved mottak av usikret utstyr vil sikring skje for leietakers regning, eller mottak kan bli avvist.

 

15. Ukurant utstyr


Med ukurant utstyr menes utstyr som ikke tilhører utleier. Mottar utleier slikt utstyr vil dette bli returnert for leietakers regning.

 

16. Besiktigelse av utstyr, service mm.


Utleieren har rett til å besiktige utstyr og foreta eventuelt service og sertifisering av dette til enhver tid. Dersom utleier ønsker det, kan utstyr undersøkes på byggeplassen før tilbakesendelse. Utstyr skal ikke overføres til andre prosjekter, eller andre
byggeplasser, enn avtalt i kontrakt.

 

17. Mislighold

Utleieren er berettiget til å si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom leien ikke betales i rett tid, eller det konstateres misbruk av utstyret. Straks et mislighold er konstatert, har utleier rett til å hente utstyret uten varsel, og belaste  leietaker for kostnadene, samt full leie for hele den avtalte leieperiode.

 

18. Fremleie


Leietakeren kan ikke fremleie utstyret eller på annet vis overlate rettighetene over utstyret til tredjemann (beslagleggelse, pantsettelse).

 

19. Force majeure


Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.
Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure tilfellet gjør det særlig  byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.


20. Tvister


Tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet skal avgjøres etter norsk rett av den alminnelige domstolen ved utleiers
verneting.
Hovedkontor

 

Følg oss
Min side