Skip to main content
Til toppen

Åpenhetsloven

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger 


Bakgrunn:

Teknikk AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. 

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å:

a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer 

b. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere 

c. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger 

d. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak 

e. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert 

f. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. 

Loven spesifiserer at: «aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» 

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Denne skal minst inneholde: 

a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger 

c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene. 

Dette dokumentet har blitt utarbeidet for å oppfylle Teknikk AS sin plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene. Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni (krav fra og med 2023). Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.


Om Teknikk AS og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Teknikk AS har som mål å være en attraktiv arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Teknikk AS er en del av Løvenskiold konsernet, og vi følger konsernets sin policy som har innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i forhold rundt bland annet lønn, karriereutvikling og rekruttering.   

Arbeidstidsordninger i konsernet følger gjeldende lov og tariffavtaler.

Teknikk AS skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. 

Teknikk AS har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, nasjonalitet, kjønn og etnisk tilhørighet. 

Kartlegging av lønn fordelt på kjønn og stillingskategori viser ikke vesentlige forskjeller i lønn.

                                                                     
Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Alle produkter som selges hos oss i vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold. Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede. 

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av våre produkter. 
 

Negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger – og våre tiltak for å begrense risiko.

Vi gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker knyttet til vår virksomhet. 
I forbindelse med vår aktsomhetsprosess har vi vurdert risiko for både egen virksomhet og vår leverandørkjede. 


Vesentlige risikoområder i vår egen virksomhet og tiltak for å begrense risiko

Den mest fremtredende risikoen for negative påvirkninger på medarbeideres helse, sikkerhet, og trivsel i vår virksomhet er potensielle skader som kan ramme ansatte i forbindelse med arbeid ved montasje oppdrag på byggeplass, risiko for fall fra mesanin samt arbeid med truck. Våre risikovurderinger knyttet til HMS har avdekket at de mest kritiske potensielle konsekvenser kan være alvorlig personskade. Vi jobber systematisk gjennom våre HMS- rutiner, i samarbeid med medarbeidere og vår bedriftshelsetjeneste for å hindre at slike skader skal oppstå. Dette er nærmere beskrevet i vårt HMS-system. Vi jobber aktivt med oppfølging av alle avvik. Det gjennomføres årlige interne HMS revisjoner av hver enhet samt revisjon av at internkontrollsystem følger myndighetenes krav. Vi rapporterer kvartalsvis om HMS-status samt leverer årlig HMS rapport.  


Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomgått alle våre leverandører av en størrelse som er vesentlig og vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede. Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav. Vi har regelmessig dialog med våre leverandører og kommuniserer tydelig våre forventninger knyttet til HMS, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet og arbeid mot enhver form for diskriminering, også med hensyn til likestilling mellom kjønnene. 

Basert på kartlagt status hos våre samarbeidspartnere vil vi gjøre en løpende vurdering av risiko for brudd på våre etiske retningslinjer. Der vi indentifiserer ikke akseptabel risiko følger vi opp med ytterligere undersøkelser og evt. krever at det iverksettes tiltak. Akutt oppståtte situasjoner som innebærer risiko for brudd på våre etiske retningslinjer, skal følges opp umiddelbart. 

 

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Gjennom våre innkjøpsavtaler og løpende oppfølging av våre leverandører kommuniserer vi tydelig forventningen om at våre leverandører kjenner og følger Åpenhetsloven og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Våre leverandører skal kreve det samme av sine leverandører. Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dette kravet er inkludert i våre kontrakter med leverandører. Dersom det avdekkes potensielle eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som fagforening. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres. Samtidig støtter vi opp om arbeidet for økt åpenhet og bekjempelse av menneskerettighetsbrudd i globale leverandørkjeder, der samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, myndigheter og sivilsamfunn spiller en nøkkelrolle. 


Implementering

Vi implementerer vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med «aktsomhetshjulet» for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som pekt på i åpenhetsloven. Dette innebærer at: 

  • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre
  • Forpliktelsen og tilhørende policy forankres i selskapets styringssystem og rutiner 
  • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring
  • Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede og krever det samme fra våre leverandører 
  • Vi etablerer rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven 
  • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlige risiko for ansatte og andre berørt av vår virksomhet 
  • Etterlevelsen av vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomgås årlig Kontakt;
For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send epost til; apenhet.teknikk@lovenskiold.no, så vil vi som hovedregel besvare din henvendelse innen tre uker.
Bærum, 30. juni 2023 I styret for Teknikk AS

Knut Sigvartsen
Daglig leder

Carl Otto Løvenskiold
Styreleder

Arild Abildgaard Dimmen
Styremedlem

Harald Løvenskiold
Styremedlem

Følg oss
Min side